Pravidla soutěže

Pravidla soutěže
Tato pravidla (dále jen „Pravidla“) jsou jediným dokumentem, který závazně
upravuje pravidla spotřebitelské soutěže „Soutěž o pohyblivý betlém“ (dále jen „soutěž“). Soutěž je dostupná na sociální síti Facebook na facebookovém profilu @pohyblivebetlemy.
1. Pořadatel soutěže
Pořadatelem soutěže je Luboš Srstka se sídlem Novosibřinská 884,190 16 Praha 9, Česká Republika, IČO: 64892344, (dále jen „Pořadatel“).
2. Termín a místo konání soutěže
Soutěž bude probíhat na území České republiky v termínu od 4.12 (16:00:00 hod.) do 8.12 (23:59:59 hod.) (dále jen „doba konání soutěže“ a „místo konání soutěže“).
3. Účastníci soutěže
Účastníkem soutěže se může stát svéprávný člověk starší 16 let, jenž je uživatelem profilu na webové adrese https://www.facebook.com/ s trvalým bydlištěm nebo s adresou pro doručování na území České republiky nebo Slovenska, který odpoví do komentáře pod soutěžní příspěvek. Výše uvedeným jednáním účastník zároveň vyjadřuje a potvrzuje souhlas s těmito Pravidly.
Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci Pořadatele soutěže či Organizátora soutěže, jakož i jim osoby blízké dle § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku. Pořadatel si vyhrazují právo v případě podezření na jednání v rozporu s těmito Pravidly ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry, takového účastníka soutěže vyloučit ze soutěže bez nároku na výhru nebo odůvodnění. Do soutěže nebude zařazen nebo z ní může být vyloučen soutěžící, který neuvede všechny požadované náležitosti nebo je uvede nepravdivě, nesprávně či nečitelně nebo který nebude souhlasit s těmito Pravidly nebo který nesplňuje jakékoliv jiné podmínky účasti v soutěži.
4. Princip a podmínky soutěže
Účastník se zapojí do soutěže o ceny tak, že v době konání soutěže

a) Odpoví na soutěžní otázku formou komentáře pod soutěžním příspěvkem.
Pořadatel je oprávněn ověřit identitu soutěžícího při předávání výhry tak, že
vyzve soutěžícího k podpisu čestného prohlášení o tom, že splňuje podmínky účasti v soutěži dle těchto Pravidel. Odmítnutím podpisu takového čestného prohlášení je soutěžící vyřazen ze soutěže a výhra mu nebude předána.
Komentář k soutěžnímu příspěvku (soutěžní otázce) nesmí obsahovat žádné vulgarismy, urážky či hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny, či být jinak v rozporu s dobrými mravy, nesmí porušovat žádná práva jakýchkoliv třetích osob, včetně práva k duševnímu vlastnictví a práva na ochranu osobnosti, podoby a soukromí nebo být jinak nevhodný. Do soutěže nebude zařazen nebo z ní může být vyloučen soutěžící, jehož komentář k soutěžnímu příspěvku (odpověď na soutěžní otázku) nesplňuje podmínky dle předchozí věty a dále každý takový soutěžící, u kterého bude mít Pořadatel důvodné podezření, že profil tohoto soutěžícího na sociální síti je založen a využíván zejména za účelem účasti ve spotřebitelských soutěžích.
Výherci:
Po skončení soutěže bude náhodným výběrem vybrán ze všech soutěžících za celou dobu konání soutěže celkem 2 výherci, kterí získájí výhru – 1x Pohyblivý betlém dle vlastního výběru z nabídky v eshopu (pouze jeden díl). Vyhlášení a kontaktování výherců:
Proběhne nejpozději dne 10. 12. 2022 formou soukromé zprávy na Facebooku nebo prostřednictvím reakce na komentář výherce k soutěžnímu příspěvku. Pořadatel je oprávněn požádat výherce o potvrzení souhlasu s těmito Pravidly formou soukromé zprávy, přičemž odmítnutím či nezasláním takového potvrzení souhlasu s těmito Pravidly je výherce vyřazen ze soutěže a výhra mu nebude předána.
5. Výhry a jejich distribuce
Výherci budou Pořadatelem kontaktováni s informací o výhře v soutěži a o způsobu její realizace formou soukromé zprávy na Facebooku nebo prostřednictvím reakce na komentář výherce k soutěžnímu příspěvku do 2. 12.. Pořadatel soutěže neodpovídají za nedoručení oznámení o výhře výherci. Pořadatel neodpovídá za nedoručení oznámení o výhře výherci ani v případě změny facebookového profilu soutěžícího během
doby konání soutěže. Změny těchto údajů jsou soutěžící povinni Pořadateli předem oznámit. Pro účely předání výhry je Pořadatel oprávněn požádat výherce o sdělení kontaktních údajů pro zaslání výhry tj. jméno, příjmení a adresa pro doručování, případně další osobní údaje požadované Pořadatelem pro účely vypořádání výhry.
Kontaktovaný výherce je povinen reagovat na oznámení o výhře dle pokynů Pořadatele sdělených v rámci vyhlášení výherců, a to nejpozději do 10 kalendářních dní ode dne vyhlášení výherců.
V případě, že z důvodů ležících nikoli na straně Pořadatele soutěže (a) nebude možno kontaktovat soutěžícího a včas ho informovat o výhře nebo (b) bude výherce v prodlení s reakcí na oznámení o výhře ve stanovené lhůtě nebo (c) nebude možné výherci výhru doručit nebo (d) výherce nepřevezme výhru zaslanou na jím uvedenou adresu, bude výherce vyřazen ze soutěže a výhra propadne bez náhrady ve prospěch Pořadatele. V takovém případě je Pořadatel oprávněn dodatečně vyhlásit dalšího výherce a tuto výhru mu udělit.
Pořadatel neodpovídají dále za ztrátu, poškození, či nedoručení oznámení o výhře nebo za ztrátu, poškození, či nedoručení výhry samotné z důvodů spočívajících na straně soutěžícího.
6. Zpracování osobních údajů
Osobní údaje každého účastníka soutěže v následujícím rozsahu: jméno a příjmení, facebookový profil a adresa pro doručování, případně další osobní údaje požadované Pořadatelem pro účely vypořádání výhry, které poskytl účastník soutěže v rámci své účasti v soutěži budou zpracovávány Pořadatelem, jelikož toto zpracování je nezbytné z důvodu oprávněného zájmu Pořadatele, tj. pro účely realizace soutěže, informování účastníka soutěže o výhře a předání výher. Pořadatel je tak správcem těchto osobních údajů.
Poskytnutí výše uvedených osobních údajů je podmínkou účasti v soutěži, informování účastníka soutěže o výhře a předání výhry (jméno a příjmení, adresa pro doručování, facebookový profil). Po zániku účelu zpracování budou osobní údaje účastníka soutěže smazány, pokud pro jejich další zpracování nebude existovat jiný právní důvod.
Účastník soutěže má právo požadovat přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů. Zpracování osobních údajů Pořadatelem a Organizátorem podléhá dozorové činnosti Úřadu pro ochranu osobních údajů, který svou činnost může koordinovat s jinými národními úřady v dalších členských státech Evropské Unie. Pokud účastník soutěže nabyde dojmu, že jakékoliv zpracování jeho osobních údajů probíhá v rozporu s
právními předpisy, má právo podat stížnost proti zpracování osobních údajů u Úřadu na ochranu osobních údajů na adrese: www.uoou.cz. Účastník soutěže může kdykoliv kontaktovat Pořadatele na adrese uvedené v hlavičce těchto Pravidel nebo na e-mailové adrese lubos@pohyblivebetlemy.cz.
7. Ostatní podmínky soutěže
Účastník nesmí jakýmkoli způsobem zasahovat do technického zabezpečení serverů, na kterých soutěž probíhá či narušovat nebo ohrožovat provoz těchto serverů.
Pořadatel si vyhrazuje právo bez udání důvodů soutěž zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její Pravidla. Pořadatel si rovněž vyhrazuje právo bez udání důvodů vyměnit ceny dle těchto Pravidel za jiné ceny, jež jsou jejich odpovídající náhradou.
Na výhry v soutěži není právní nárok. Vymáhání účasti v soutěži či soutěžních výher soudní cestou je vyloučeno. V případě, že dojde ke změnám v Pravidlech soutěže, bude toto učiněno písemně ve formě dodatku a zveřejněno v těchto Pravidlech. Účinnost této změny nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí
věty. Pořadatel nenese zodpovědnost za jakékoli škody způsobené v souvislosti s užíváním výher. Pořadatel soutěže neodpovídají za případné kvalitativní či funkční vady výhry.
Pořadatel je oprávněn rozhodnout všechny otázky a spory týkající se této soutěže podle vlastního uvážení a bez sdělení důvodů. Pořadatel tímto nepřebírá vůči účastníkům soutěže žádné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany Pořadatele. Pořadatel není odpovědný za jakékoli technické problémy vzniklé při přenosu dat elektronickými prostředky. Účastník se zavazuje uvádět v soutěži pouze pravdivé údaje. Pořadatel nenese odpovědnost za případné problémy s funkčností internetové stránky, kde budou informace o soutěži uveřejněny.
Soutěž a vztahy mezi soutěžícím a organizátorem soutěže se řídí právním řádem České republiky.